Yoshihide, Goto

Akira

Tokusatsu characters played by Sumidai, Kazuyo:

1972 - Jinzo Ningen Kikaida - Yota (episode 3), Kyuchi (episode 9)
1973 - Kikaida 01 - Akira