Umechi, Norihiko
(June 19, 1961)

Tokusatsu characters played by Umechi, Norihiko:

1971 - Kamen Rider - (episode 37)
1972 - Kaiketsu Lion Maru - Kosuke
1973 - Faiyâman - (episode 28)
1973 - Kikaida 01 - Shimura, Keiji (episode 5)
1974 - Inazuman - Shinji (episode 5) & Koji (episode 18)
1974 - Kamen Rider X - Honda, Takeshi (episode 20)
1974 - Ultraman Leo - (episode 46)