Saito, Makoto
(October 19, 1943)

Dectective Toiyo, Shingo

Tokusatsu characters played by Saito, Makoto:

1972 - Henshin Ninja Arashi - (episode 34)
1973 - Kamen Rider V3 - scientist (episode 20)
1973 - Kikaida 01 - hunter killed by Silver Hakaida (episode 2)
1975 - Himitsu Sentai Gorenj‚ - (episode 27)
1977 - Kaiketsu Zubat - Dectective Toiyo, Shingo