Sumidai, Kazuyo

Rieko, Rankha, Silencer-Despar

Tokusatsu characters played by Sumidai, Kazuyo:

1973 - Kikaida 01 - Rieko (episodes 1-24)
1973 - Hikari no Senshi Daiyamondo Ai - Rankha (episodes 15-20,22-26)
1974 - Inazuman Flash - voice of Silencer-Despar (episode 11)