Sakurai, Hiroko
(b. 03/04/1946)

Edogawa, Yuriko & Fuji, Akiko

1966 Ultra Q - Edogawa, Yuriko
1966 Ultraman - Fuji, Akiko