Shinohara, Daisaku

Kaiketsu Lion Maru, Fuun Lion Maru

Tokusatsu characters played by Shinohara, Daisaku:

1972 - Kaiketsu Lion Maru - narrator
1973 - Fuun Lion Maru - narrator
1990 - Tokkei Winspector - Osamu Nakatsugawa (episode 45)