Nakata, Hirohisa
(b. March 9, 1943)

Captain Ultra, Emperor Zero, Mason

Tokusatsu characters played by Nakata, Hirohisa:

TV

1967 - UchŻ Tokusatsu ShirÓzu: Kyaputen Urutora - Captain Ultra
1974 - Kamen Rider Amazon - Emperor Zero
1984 - ChŰdenshi Baioman - Mason

Movie

‘gon Batto

1966 - ‘gon Batto - Suzuki/The Golden Bat