"Rocketto Lion Maru"

henshin henshin
henshin henshin
henshin henshin
henshin henshin
henshin henshin
henshin henshin
henshin henshin
henshin henshin
henshinhome
These screen captures provided by "Shin Hyata".