Fukushima, Yoshitaka

Jõnosuke or Tora, Jõnosuke

Tokusatsu characters played by Fukushima, Yoshitaka:

1972 - Kaiketsu Lion Maru - Jõnosuke [episodes 42-51]
1973 - Fuun Lion Maru - Tora, Jõnosuke

Fukushima, Yoshitaka took over the role of Jõnosuke in Kaiketsu Lion Maru after the sudden death of Tonohiro, Kõzi.