Araki, Shigeru
(b. February 09, 1949 - d. April 14, 2012)

J, Shigeru and Tsukimura, Kei

Tokusatsu characters played by Araki, Shigeru:

TV

1975 - Kamen Rider Stronger - J, Shigeru/voice of Kamen Rider Stronger
1976 - Kamen Rider All Back Again! 7 Riders - J, Shigeru/voice of Kamen Rider Stronger
1976 - Chjin Bibyun - Tsukimura, Kei
1979 - New Kamen Rider (Skyrider) - J, Shigeru/voice of Kamen Rider Stronger (episodes 38, 52, 53, 54)
1996 - Urutoraman Tiga - (episode 7)